CV

Jos Bazelmans werd geboren op 19 mei 1963 te Veldhoven (Noord-Brabant). Na zijn middelbare schoolopleiding Atheneum (van 1975 tot 1981) studeerde hij Culturele Antropologie (van 1981 tot 1989), eerst aan de Rijksuniversiteit Leiden en later aan de Universiteit van Amsterdam. Zowel zijn kandidaats- als doctoraalexamen (specialisme Europese Antropologie) kregen het judicium cum laude. Tijdens zijn studie deed hij antropologisch veldwerk in het Drentse Grolloo en was hij gedurende twee jaren student-assistent methoden en technieken en statistiek.(foto L. Tangel)

Van 1990 tot 1995 was Bazelmans in dienst van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en voerde hij onderzoek uit dat in 1996 uitmondde in zijn dissertatie (cum laude) By Weapons Made Worthy.  Lords, Retainers and Their Relationship in Beowulf  (handelseditie 1999). In de periode 1995 tot en met 2000 was Bazelmans als docent in tijdelijke dienst verbonden aan de Faculteit Pre- en Protohistorie van de (Rijks)universiteit Leiden. Daarnaast was hij als postdoc verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. In laatstgenoemde hoedanigheid gaf hij (mede) leiding aan het door NWO gefinancierde Frisia-project: een onderzoek naar de sociaal-politieke ontwikkeling van stamgemeenschappen in het Hollands-Friese kustgebied in de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen. Deze verbintenis leidde tot verschillende kritische beschouwingen van de politieke geografie en ontwikkeling van het vroegmiddeleeuwse Friese koninkrijk. Eind jaren negentig gaf hij een impuls aan het sterk verwaarloosde onderzoek van de Noord-Nederlandse terpen.

 In 2000 verwierf Bazelmans een aanstelling als senior onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in Amersfoort. In deze functie was hij inhoudelijk verantwoordelijk voor het rijksbeleid en -onderzoek op het vlak van de archeologische monumentenzorg met betrekking tot de Romeinse tijd. Eind 2001 promoveerde hij tot hoofd van de sector Onderzoek van genoemde dienst en kreeg hij de leiding over ca 50 mensen (in drie afdelingen). Als sectorhoofd trad hij toe tot het managementteam van de ROB en gaf hij in 2002 mede uitvoering aan een omvangrijke reorganisatie van de dienst in het algemeen en de sector Onderzoek in het bijzonder. Als lid van het managementteam was hij intensief betrokken bij de fusie met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ). Op 1 november 2006, de fusiedatum van ROB en RDMZ, trad Bazelmans als sectorhoofd Kennis Erfgoed toe tot de directie van de nieuwe Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Als sectorhoofd geeft hij tegenwoordig leiding aan ca 100 onderzoekers (in zes afdelingen) op het gebied van (de instandhouding van) het archeologische, maritiem-archeologische, landschappelijke, stedenbouwkundige, roerende en gebouwde erfgoed. Bazelmans is betrokken bij een reeks van uitvoerings- en kennisprogramma's van het Ministerie van OCW en de RCE.

Sinds 1 november 2003 is Bazelmans bijzonder hoogleraar Monumentenzorg aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. In onderzoek en onderwijs richt hij zich vooral op de cultuur-politieke, –filosofische en financiële aspecten van erfgoedzorg. Onder zijn leiding is in de afgelopen jaren een Nationale Onderzoeksagenda Archeologie en een Onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte (in druk) opgesteld. Bazelmans is oprichter (1994) van het tijdschrift Archaeological Dialogues (Cambridge University Press).

Bazelmans was van 1 juli 20008 tot en met 31 december 2013 lid van het bestuur van de KNAW-Waddenacademie; hij is lid van het internationale bestuur van het Joint Programming Initiative (JPI) Cultural Heritage and Global Change en van het bestuur van CLICK-Erfgoed.

Interesses

De antropologie en archeologie van uitwisseling; monetaire ontwikkelingen in niet- en (vroeg)moderne samenlevingen; hermeneutische en structuralistische perspectieven in de sociale en historische wetenschappen; waarde(n) en waardering van erfgoed; de ontwikkeling van de historische ervaring; de antropologie van identiteit; monumentenzorg en de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland; monumentenzorg en (cultuur-)politiek; de geschiedenis en antropologie van het Waddengebied; geschiedenis van de windmolen als icoon van Nederland.